Tietosuojaseloste

Laajuus ja soveltaminen
Tämä on Interhome AG:n virallinen Inter­net-sivusto (portaali). Seuraava koskee myös informaatiota, joka lähtetään asi­akkaille esim. tilatun uutiskirjeen muo­dossa. Nämä tiedot ja säännöt käytöstä koskevat kaikkia Interhome AG:n sivus­toja maailmanlaajuisesti. Oikeudet erity­issäädöksiin muilla Interhome Groupin Internet sivustoilla pidätetään. Tiedot ja säännöt käytöstä voivat muuttua milloin tahansa. Muutokset ovat sitovia.

Aineeton omaisuus ja muut oikeudet
Interhome AG on tämän portaalin omis­taja ja ylläpitäjä. Kaikki sivustolla käyte­tyt brändit, nimet, otsikot, logot, kuvat, designit, tekstit ja muut materiaalit kuuluvat Interhome Groupille tai tämän yhteistyökumppanille. Sivuilla vierailu tai niiden kopioiminen tai lataaminen ei joh­da minkäänlaisten oikeuksien saamiseen (oikeuteen käyttää, aineettomaan omai­suuteen jne.). Portaalin osittainen tai täy­dellinen uudelleen tuottaminen, lähettä­minen (sähköisesti tai muulla tavalla), muuttaminen, siihen linkittäminen tai sen käyttö julkiseen tai kaupalliseen tar­koitukseen on kielletty ilman erillistä kir­jallista sopimusta.

Vastuuvapauslauseke
Interhome Ag ei ole vastuussa seikoista, jotka johtuvat mahdollisuudesta päästä portaaliin ja sen eri osiin tai sen mahdol­lisuuden puuttumisesta. Pääsyä portaa­liin ja sen käyttöä ei taata. Portaali sisäl­tää linkkejä kolmansien osapuolten kotisivuille. Nämä sivustot eivät ole In­terhome AG:n ylläpitämiä tai valvomia. Interhome ei ota vastuuta näiden sivus­tojen sisällöstä tai niiden operaattorien lakisääteisten tietosuojasäännösten noudattamisesta.

Tiedonsiirto Internetin kautta
Internet on kaikille avoin verkosto eikä sitä oletusarvoisesti pidetä turvallisena ympäristönä. Vaikka yksittäiset tiedos­topaketit siirretään oletusarvoisesti salattuina, tämä ei koske lähettäjää ja vastaanottajaa. On myös mahdollista että tiedosto siirretään ulkomaille maa­han, jossa tietosuoja on alemmalla tasol­la kuin Sveitsissä, vaikka lähettäjä ja vastaanottajat ovat molemmat esim. Sveitsissä. Interhome ei ole vastuussa Internetin kautta lähetetyn tiedon turval­lisuudesta.

Tarjouksistamme ja tuotteistamme tiedottaminen
Haluaisimme toisinaan tiedottaa tar­jouksistamme ja palveluistamme sekä yhteistyökumppaneidemme tarjouksista ja palveluista, ja käyttää tähän tarkoituk­seen osoitetietojanne. Jos ette toivo osoitetietojanne näin käytettävän, voitte ilmoittaa siitä Interhome OY:lle. Uutiskir­jetilauksenne, jolle tarvitaan henkilökoh­tainen hyväksyntänne, voitte peruuttaa milloin tahansa. Lisätietoja peruuttami­sesta löytyy kyseisestä uutiskirjeestä.

Tietojen kerääminen ja käyttö
Portaaliin tallentuu käynnin yhteydessä erinäisiä tietoja (esim. IP-osoite, käynnin päivämäärä ja aika, käyntikohde/-tiedos­to jne.). Näitä tietoja ei tutkita yksittäisiin henkilöihin liittyen. Tiedot arvioidaan anonyymisti tilastollisiin tarkoituksiin, esim. jotta saataisiin selville kuinka mon­ta henkilöä portaalissa käy päivittäin. Tiedot käsitellään erityisen luottamuk­sellisesti, eikä niitä välitetä Interhome Groupin ulkopuolelle kaupallisiin tarkoi­tuksiin, tai muuten luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lain ja erityisesti rikos­oikeudellisen viranomaisen niin vaa­tiessa. Lisäksi varauksesi tai varaustiedustelusi yhteydessä Interhome AG kerää erinäisiä henkilötietoja. Tämä koskee erityisesti: • Asiakastietoja (sukunimi, etunimi, osoite) • Varaustietoja (alku, loppu, kohde) • Saavutettavuutta (puhelin, sähköposti) • Maksutietoja (luottokorttitiedot – vapaaehtoinen) • Kiinnostuksen kohteita ja toivomuksia (lomakohteet, hintahaarukka, elämäntyyli)

Evästeet
Portaalia käytettäessä pienet tiedostot (ns. evästeet) tallentuvat käyttäjän ko­neelle. Näitä tiedostoja käytetään ainoa­staan anonyymiin kävijämäärien tallen­tamiseen sekä toistuvasti käyvien vierailijoiden tunnistamiseen palvelun personointia varten.

Tietoturva
Kaikkea tietoa suojaa turvallisuussertifi­oitu palvelin. «Secure Server Software» SSL (Secure Socket Layers) salaa henki­lötietonne ennen kuin ne lähetetään meille. Tietojen salaus puretaan vasta kun ne saavuttavat palvelimemme. Verkossamme on myös käytössä palo­muuri (tietoturvaohjelmisto), joka suojaa tiedostojamme Internetin kautta tulevil­ta luvattomilta käyttöyrityksiltä.

Yhteystiedot
Kysymykset henkilötietojen käyttöön, niiden korjaamiseen tai poistamiseen liittyen tulee lähettää seuraavaan osoit­teeseen:

Interhome Oy
Ulappakatu 1 J
FI 02320 Espoo
E-mail: info@interhome.fi

Interhome AG
Sägereistraße 27
CH-8152 Glattbrugg
eMail: marketing@interhome.com